Privacyverklaring Wijkraad Kaudenaarde

De Wijkraad Kaudenaarde hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en wenst je privacy te respecteren. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De medewerkers van de Wijkraad Kaudenaarde houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; 
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 


Als VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Wijkraad Kaudenaarde
H. Teresialaan 79
1700 Dilbeek

Voorzitter: Jos De Greef
wijk.kaudenaarde@gmail.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door de medewerkers en vrijwilligers van de Wijkraad Kaudenaarde gebruikt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten die georganiseerd worden door de Wijkraad en de verenigingen van de wijk
 • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • om de vrijwilligers te zoeken voor hulp bij activiteiten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 
 • activiteiten waar je (vroeger) geregeld aan deelneemt (deelnam)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 
​Deze gegevens deel je ons zelf mee, wij vragen ze nooit op aan derden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven noch aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. (Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.)

Bewaartermijn

De Wijkraad Kaudenaarde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
De opgevraagde persoonsgegevens bij deelname aan onze activiteiten worden niet langer dan 1 jaar bewaard.
De e-mailadressen in ons mailbestand worden bewaard totdat je jezelf uitschrijft.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoons-gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

 • alle personen die namens de Wijkraad Kaudenaarde van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 


Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. 
Je kan ook bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 
Je heb ook het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

De Wijkraad Kaudenaarde kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring(en) zullen in ons archief worden opgeslagen.